ทวี มณีนิล, 2499-

ผลการใช้เทคนิคการสร้างมโนทัศน์รูปตัววี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ / Effects of using the v - concept mapping teaching technique on learning achievement and attitudes towards physics of Mathayom Suksa IV students at Sisaketwittayalai school in Sisaket province. ทวี มณีนิล. - 2542. - ก-ญ, 136 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 49-52.

9746428403 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.

Thes ศษ 1 ท541 2542
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter