จันทนะ วิไลพัฒน์, 2496-

การพัฒนาพฤติกรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการเสียสละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้กระบวนการสร้างค่านิยม / จันทนะ วิไลพัฒน์. - 2542. - ก-ฐ, 236 : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 112-123.

9746428292 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


ค่านิยม--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--ไทย
จริยศึกษา--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)

Thes ศษ 1 จ636 2542
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter