ศรีสุดา ธีระกาญจน์.

รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจความต้องการฝึกงานสอบบัญชีของนักศึกษาวิชาเอกการบัญชี และลักษณะการรับนักศึกษาฝึกงานของสำนักงานสอบบัญชี / การสำรวจความต้องการฝึกงานสอบบัญชีของนักศึกษาวิชาเอกการบัญชี และลักษณะการรับนักศึกษาฝึกงานของสำนักงานสอบบัญชี ศรีสุดา ธีระกาญจน์ กัลยานี พิริยะพันธุ์. - นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536. - 60 หน้า ; 28 ซม.

บรรณานุกรม.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --วิจัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--นักศึกษา--วิจัย.


การสอบบัญชี--การฝึกภาคปฏิบัติ--วิจัย.

LG395 S85 ศ64 2536

กัลยานี พิริยะพันธุ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter