บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ห้าปีหลังการประชุมสุดยอดระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม (Earth Summit) / ผู้แปลและเรียบเรียง สร้อยทอง เตชะเสน; ยุวดี คาดการณ์ไกล; ยรรยงค์ อินทร์ม่วง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : โครงการตำรากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2542. - 64 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

เผยแพร่โดย โครงการตำรา กรมอนามัยร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโดย องค์การอนามัยโลก

บรรณานุกรม: หน้า 62-64.

9747888688 ;


อนามัยสิ่งแวดล้อม.
มลพิษ.
สิ่งแวดล้อม.

RA565 A2 ส72 2542

สร้อยทอง เตชะเสน. ยุวดี คาดการณ์ไกล. ยรรยงค์ อินทร์ม่วง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter