อัญญา ขันธวิทย์.

การพยากรณ์อันดับเครดิตของหุ้นกู้ โดยใช้เทคนิคนิวรอนเนทเวอร์ค / รายงานผลการวิจัยการพยากรณ์อันดับเครดิตของหุ้นกู้โดยใช้เทคนิคนิวรอนเนทเวอร์ค อัญญา ขันธวิทย์. - กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. - 17 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 15.


หุ้นกู้--การจัดอันดับ.
นิวรอนเนทเวอร์ค (คอมพิวเตอร์).

HG4651 อ72 2541
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์วิจัยธุรกิจ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter