สมศรี ศิริขวัญชัย, 2504-

การวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเกี่ยวกับ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ : กรณีศึกษาชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / สมศรี ศิริขวัญชัย. - 2541. - ก-ฌ, 131 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (สค.ม. (สิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.

9746618539 ;


มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


การตั้งถิ่นฐาน--ไทย--นนทบุรี.
นิเวศวิทยามนุษย์--ไทย--นนทบุรี.
มอญ--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Theses วส มม ส454 2541

GF696 T5 ส45 2541
มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter