ปัญหามลพิษทางอากาศผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และแนวทางการแก้ไข / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2540. - 46 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 46.

9747887339 ;


มลพิษทางอากาศ--ไทย.

RA576.7 T5 ป62 2540
กรมอนามัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter