สัมพันธ์ เย็นสำราญ.

รายงานการวิจัยเรื่อง การสํารวจสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = A survey of conditions and problems in the management of thesis course instruction at Sukhothai Thammathirat Open University / โดย สัมพันธ์ เย็นสําราญ, สุนิสา จุ้ยม่วงศรี, สิริรัตน์ สัมพันธ์ยุทธ. - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540. - 182 หน้า ; 29 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า [125]-127.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --การฝึกอบรม.


การศึกษาทางไกล.

LC5808 T5 ส64 2540

สุนิสา จุ้ยม่วงศรี. สิริรัตน์ สัมพันธ์ยุทธ,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter