รายงานสรุปผลการสำรวจเรื่อง สภาพและการผลิตหนังสือสำหรับเด็กในประเทศไทย / สภาพและการผลิตหนังสือสำหรับเด็กใน ประเทศไทย กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2541. - 84 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9742685525 ;


วรรณกรรมสำหรับเด็ก--การผลิต.--ไทย

Z1037.8 T5 ร64 2541
กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter