บริการสังคม [วีดิทัศน์] / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2540] - 1 ตลับ (108 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว. - ชุดกฎหมายเพื่อประชาชน. .

ภาคการศึกษาที่ 1/2540.

การดำเนินคดีอาญากับเด็กหรือเยาวชน ตอนที่ 1 การดำเนินคดีอาญากับเด็กหรือเยาวชน ตอนที่ 2 การดำเนินคดีอาญากับเด็กหรือเยาวชน ตอนที่ 3 การดำเนินคดีอาญากับเด็กหรือเยาวชน ตอนที่ 4 (27 นาที) -- (27 นาที) -- (27 นาที) -- (27 นาที)


ศาลคดีเด็กและเยาวชน.
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน.
กฎหมาย--คำถามและคำตอบ.

av STOU VC 41/015
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter