ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ [วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา] / เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2540] - 1 ตลับ (81 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว.

ปรับปรุง ภาคการศึกษาที่ 2/2540.

ตลาดและการแข่งขัน การวิเคราะห์โครงการลงทุน นโยบายของรัฐกับการดำเนินธุรกิจ (27 นาที) -- (27 นาที) -- (27 นาที)


เศรษฐศาสตร์การบริหาร.
การจัดการธุรกิจ.

av STOU 32308 VC-T 41/062
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter