นิโลบล เดชทองพงษ์, 2507-

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนจากชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมระหว่างการแบ่งกลุ่มแบบสมัครใจกับการแบ่งกลุ่มแบบสุ่ม = Comparison of learning achievement in Thai language of Prathom Suksa V puils learning in group activity instructional packages beteen voluntary and random grouping / Comparison of learning achievement in Thai language of Prathom Suksa V puils learning in group activity instructional packages beteen voluntary and random grouping นิโลบล เดชทองพงษ์. - 2540. - ง-ฐ, 301 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))-- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.

บรรณานุกรม.

9746423304 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย--การสอนด้วยสื่อ.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.

Thes ศษ 3 น694 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter