รังสรรค์ ไตรรัตน์, 2499-

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหา ในการเขียนสะกดคำซึ่งเรียนโดยใช้และไม่ใช้แบบฝึก / Study of spelling achievements of Mathayom Suksa III students with spelling problems who learned by using and not using spelling workbooks รังสรรค์ ไตรรัตน์. - 2541. - ง-ฐ, 363 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 2541.

9746425048 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--ตัวสะกด.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--กรุงเทพ.
ภาษาไทย--แบบฝึกหัด.

Thes ศษ 1 ร625 2541
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter