จันทร์หอม ประทุมสันต์, 2492-

การศึกษาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ท 031 นิทานพื้นบ้าน โดยใช้เพลงพื้นบ้านหมอลำ สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง จังหวัดบุรีรัมย์ / Study of attitudes and learning achievement of Mathayom Suksa II students in studying "Thai 031" by applying molum folk song at Ban Don-arang Community School, Buri Ram province จันทร์หอม ประทุมสันต์. - 2541. - ง-ฏ, 184 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 2541.

9746425277 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--บุรีรัมย์.
นิทานพื้นเมือง--ไทย.
การศึกษาขั้นมัธยม--ไทย--บุรีรัมย์.

Thes ศษ 1 จ575 2541
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter