อัจฉรา วิจิตรญาณพล.

การสร้างประมวลการสอนรายวิชา ท 051 ภาษากับวัฒนธรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ / Development of coures syllabus for Thai 051 : language and culture using local wisdom for upper secondary students at Taharn Akarn Anusorn School, Nakhon Sawan province อัจฉรา วิจิตรญาณพล. - 2541. - ง-ญ, 473 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 2541.

บรรณานุกรม: แผ่น 81-95.

9746425161 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การศึกษาขั้นมัธยม--ไทย--นครสวรรค์.

Thes ศษ 1 อ637 2541
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter