สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.

วิวัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเรื่อง "ส่งเสริมสุขภาพ: บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน" / สุรเกียรติ อาชานุภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2541. - (10), 158 หน้า ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 157-158.

9742911576 ;


สุขภาพ.
อนามัย.

RA427 ส74 2541
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter