แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การบริหาร = Introduction to administration / ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร Introduction to administration สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุง. - นนทบุรี : โรงพิมพ์ มสธ., 2541. - (5), 66 หน้า ; 29 ซม.

9746149695 ;


การบริหาร--แบบฝึกหัด.
การบริหารธุรกิจ--แบบฝึกหัด.
การบริหารรัฐกิจ--แบบฝึกหัด.

STOU 30201 W 2541
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter