ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.

การวิเคราะห์เส้นโยงด้วยลิสเรล : สถิติสำหรับนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคมและพฤติกรรม / สถิติสำหรับนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคมและพฤติกรรม ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ และ สมชาติ สว่างเนตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2535. - 108 หน้า ; 26 ซม.

บรรณารนุกรมและดัชนี.

9748163547 ;


สังคมศาสตร์--วิจัย.
พฤติกรรมศาสตร์--วิจัย.
ลิสเรล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
การวิเคราะห์เส้นโยง--โปรแกรมคอมพิวเตอร์.

H62.5 T5 ป74 2535

สมชาติ สว่างเนตร.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter