ภัสสร ลิมานนท์.

รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นเรื่องโครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย / โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย ผู้เขียนรายงาน ภัสสร ลิมานนท์, เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, นพวรรณ จงวัฒนา. - กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - 282 หน้า.

9745824151 ;


โสเภณี--ไทย.
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์--ไทย.

HQ242.56 ภ65 2538

เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์. นพวรรณ จงวัฒนา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter