ครอบครัว / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ, 2537. - 120 หน้า ; 26 ซม..

แปลจาก: Family matters -- Family : forms and functions -- Partnership families : buliding the smallest democracy at the heart of society, United Nations, 1992.

บรรณานุกรม: 118-120.

9747771527 ;


ครอบครัว.
ความรุนแรงในครอบครัว.
ความสัมพันธ์ในครอบครัว.

HQ518 ค56 2537
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter