ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา การวิจัยและสถิติทางการศึกษา Educational research and statistics บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544. - 4 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

การวิจัยทางการศึกษา / การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล / ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย / การวิจัยเชิงพรรณนา / การวิจัยเชิงทดลอง / การวิจัยเชิงคุณภาพ / อุทุมพร จามรมาน -- หน่วยที่ 2. ประพนธ์ เจียรกูล -- หน่วยที่ 3. พิตร ทองชั้น -- หน่วยที่ 4. ล้วน สายยศ กาญจนา วัธนสุนทร -- หน่วยที่ 6. ปรีชา เนาว์เย็นผล -- หน่วยที่ 7. สุภางค์ จันทวานิช. ล.1. หน่วยที่ 1. ล.2. หน่วยที่ 5. การวิจัยเชิงประเมิน / เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง / การเขียนโครงการวิจัย / การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย / การทดสอบค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร / การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม / การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ / สถิตินันพาราเมตริก / สุพักตร์ พิบูลย์ -- หน่วยที่ 9. สมคิด พรมจุ้ย, วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 10. กาญจนา วัธนสุนทร -- หน่วยที่ 11. เตือนใจ เกตุษา บุญศรี พรหมมาพันธุ์, นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม -- หน่วยที่ 13. สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล -- หน่วยที่ 14. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล -- หน่วยที่ 15. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. ล.3. หน่วยที่ 8. ล.4. หน่วยที่ 12.

9746433903 (ล.1) ; 9746433911 (ล.2) ; 9746433938 (ล.3) ; 9746433946 (ล.4) ;


การศึกษา--วิจัย.

STOU 24701 GT

อุทุมพร จามรมาน. ประพนธ์ เจียรกูล. พิตร ทองชั้น. ล้วน สายยศ. กาญจนา วัธนสุนทร. ปรีชา เนาว์เย็นผล. สุภางค์ จันทวานิช. บุญศรี พรหมมาพันธุ์. นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม. สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. สุพักตร์ พิบูลย์. สมคิด พรมจุ้ย. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. กาญจนา วัธนสุนทร. เตือนใจ เกตุษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter