บุญยัง สุขะพัฒน์, 2494-

แบบจำลองศูนย์การเรียนชุมชนสำหรับการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ = Proposed model for non-formal education community learning centers in the Southern provinces / Proposed model for non-formal education community learning centers in the Southern provinces บุญยัง สุขะพัฒน์. - 2540. - ก-ฎ, 257 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))-- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.

บรรณานุกรม.

9746420917 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา --วิทยานิพนธ์.


การศึกษานอกระบบโรงเรียน--แบบจำลอง.--ไทย (ภาคใต้)
การศึกษาทางไกล--ไทย (ภาคใต้)

Thes ศษ 3 บ724 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter