จรัส สุวรรณมาลา.

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน : กลยุทธ์ในการปรับปรุงบริการภาครัฐ / จรัส สุวรรณมาลา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539. - 75 หน้า ; 26 ซม. - เอกสารวิชาการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ ; ลำดับที่ 11 .


การควบคุมคุณภาพ.
การบริหารงานผลิต.
การบริหารรัฐกิจ.

JF1525 T67 จ46 2539
คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter