อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

ภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา = Language in Thai Society : diversity, change, and development / อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. - 194 หน้า ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.


ภาษาศาสตร์--การศึกษาและการสอน.
ภาษาไทย--การใช้ภาษา.
ภาษาศาสตร์.
ภาษากับวัฒนธรรม--ไทย.
ภาษาศาสตร์ประยุกต์.

PL4158 อ46 2540
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter