วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่นเปรียบเทียบ : อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541. - 300 หน้า ; 24 ซม.

9742775311 ;


การปกครองเปรียบเทียบ.
การบริหารรัฐกิจ.

JF56 ว64 2541
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter