ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ Thesis บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544. - เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

ห้องสมุดมีเล่ม 1-3.

บรรณานุกรม.

กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร / หัวข้อวิทยานิพนธ์และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร / โครงการวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร / การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร / การสร้างเครื่องมือเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร / การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร / การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณในการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร / การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร / การนำเสนอผลข้อมูลการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร / จินดา ขลิบทอง -- หน่วยที่ 2. พรทิพย์ อุดมสิน -- หน่วยที่ 3. สิน พันธุ์พินิจ -- หน่วยที่ 4. รุจ ศิริสัญลักษณ์ -- สมจิต โยธะคง, รุจ ศิริสัญลักษณ์ -- หน่วยที่ 6. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ -- หน่วยที่ 7. สุนันท์ สีสังข์ -- หน่วยที่ 8. บำเพ็ญ เขียวหวาน -- หน่วยที่ 9. พรชุลีย์ นิลวิเศษ. ล.1. หน่วยที่ 1. ล.2. หน่วยที่ 5. การสรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร/ การสอบปกป้อง การแก้ไขปรับปรุง และการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร / ภรณี ต่างวิวัฒน์ -- หน่วยที่ 11. ปัญญา หิรัญรัศมี. ล.3. หน่วยที่ 10.

9746435132 (ล.1) ; 9746435167 (ล.2) ; 9746435175 (ล.3) ;


การส่งเสริมการเกษตร--วิจัย.
วิทยานิพนธ์.

STOU 91798 GT

จินดา ขลิบทอง. พรทิพย์ อุดมสิน. สิน พันธุ์พินิจ. รุจ ศิริสัญลักษณ์. ภรณี ต่างวิวัฒน์. ปัญญา หิรัญรัศมี. สมจิต โยธะคง. รุจ ศิริสัญลักษณ์. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. สุนันท์ สีสังข์. บำเพ็ญ เขียวหวาน. พรชุลีย์ นิลวิเศษ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter