สมมารถ จุ้ยทอง.

รายงานการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสมรรถภาพความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ / การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสมรรถภาพความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ สมมารถ จุ้ยทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - อ่างทอง : โรงพิมพ์วรศิลป์การพิมพ์, 2540. - 132 หน้า ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.


วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
วิทยาศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.

LB1585.5.T5 ส65 2540
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter