อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

คำเรียกสีและการรับรู้สีของชาวจ้วงและชาวไทย = Zhuang and Tahi color terms and color perception / อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - 180, [43] หน้า ; 21 ซม. + 1 แผ่นพับตางรางเทียบสี.

โครงการวิจัยเรื่อง "คำเรียกสีและการรับรู้สีของชาวจ้วงและชาวไทย" เป็นโครงการย่อยของโครงการใหญ่เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างจ้วงกับไทย" ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้า ประจำปี 2531-2533.

บรรณานุกรม.


ภาษาจ้วง.
ภาษาไทย.
สี.

PL4251.C4 อ44 2538
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter