มาลี ช่วยทอง, 2503 -

ชุดฝึกอบรมเรื่องการบริบาลทารกสำหรับมารดาในจังหวัดภาคเหนือ = Training packages on infantile nursing for mothers in the northern provinces / Training packages on infantile nursing for mothers in the northern provinces มาลี ช่วยทอง. - 2539. - ก-ฌ, 401 แผ่น ; ภาพประกอบ ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.

บรรณานุกรม.

9746420143 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา --วิทยานิพนธ์.


ทารก--การดูแล--การสอนด้วยอุปกรณ์.--ไทย (ภาคเหนือ)
มารดาและทารก--การฝึกอบรม.--ไทย (ภาคเหนือ)

Thes ศษ 3 ม646 2539
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter