รายงานการวิจัยเชิงปฎิบัติการเรื่องการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม / การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิจัยทางสังคมศาสตร์" รุ่นที่ 49. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2540. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.


ป่าชายเลน--ไทย.
การมีส่วนร่วมของประชาชน.
ป่าชุมชน--การมีส่วนร่วมของประชาชน.--ไทย

SD397 M25 ร642 2540
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter