วาสนา ตองอ่อน.

การศึกษาความพร้อมในการเรียนภาษาไทย ของเด็กอายุ 6 และ 7 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of readiness in Thai language learning of six and seven years old children, Bangkok Metropolis / At head of title: วิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาความพร้อมในการเรียนภาษาไทย ของเด็กอายุ 6 และ 7 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร Study of readiness in Thai language learning of six and seven years old children, Bangkok Metropolis โดย วาสนา แตงอ่อน. - 2535. - (5), 125 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ุถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน))-- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.

บรรณานุกรม: แผ่น 71-77.


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ก่อนประถมศึกษา)
ความพร้อมทางการเรียน--ไทย--กรุงเทพฯ.

Theses ศษ มก ว65 2535

PL4157 ว653 2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter