อติภรณ์ ลิขสิทธิ์.

ผลของการใช้วิธีสอนอ่าน ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน ที่มีต่อการพัฒนาทักษะและความสนใจในการเขียนเรื่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร จังหวัดสุรินทร์ / Effects of reading teaching method using the genre-based approach for devo loping story writing skill and interest of matayom suksa I students at Ban Samrong Kokpetch school in Surin province อติภรณ์ ลิขสิทธิ์. - 2538. - ก-ซ, 257 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.

9746148478 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


การอ่านขั้นมัธยมศึกษา--ไทย--สุรินทร์.
การสอนแบบอรรถฐาน.
ภาษาไทย--การอ่าน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย--การเขียน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)

Thes ศษ 1 อ364 2538
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter