ไพรัช แก้วเย็น.

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาชุมชนวัฒนธรรมไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี / Organization of extra-curricular activities to develop writing skills for mathayomsuksa III studens in an extended educational opportunity project school, Thai Song Dam culture community of Petchburi province ไพรัช แก้วเย็น. - 2538. - ก-ซ, 139, (22) แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.

9746149016 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


กิจกรรมเสริมหลักสูตร.
ภาษาไทย--การเขียน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย--การเขียน--กิจกรรมการเรียนการสอน.
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา.

Thes ศษ 1 พ946 2538
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter