ประจวบ แหลมหลัก, 2509 -

ความแตกต่างระหว่างการสนับสนุนที่ได้รับ และการสนับสนุนที่คาดหวังเกี่ยวกับปัจจัยที่เอื้ออำนวย ต่อการปฏิบัติงานของสถานีอนามัย / Differences between received and expected support in facillitating work performance at health centres ประจวบ แหลมหลัก. - 2536. - ก-ฌ, 151 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (สศ.ม. (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์))-- มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 135-138.


มหาวิทยาลัยมหิดล. สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข --วิทยานิพนธ์.


บุคลากรสาธารณสุข.
สถานีอนามัย--องค์การและการบริหาร.
อนามัย, การปฏิบัติงาน.
การบริหารงานบุคคล.

Theses วส มม ป62 2536
มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter