มนูญ ใยบัวเทศ, 2490-

คุณลักษณะของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ / Characteristics of student affair assistant directors in the Northern Techn ical Colleges มนูญ ใยบัวเทศ. - 2538. - ix, 168 แผ่น : ตาราง ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม))-- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2538.

บรรณานุกรม

9746211889 ;


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา --วิทยานิพนธ์.


ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา--ไทย (ภาคเหนือ)
พฤติกรรมการบริหาร.

Theses ศษ สจล ม73 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter