สุดารัตน์ คล่องการเขียน.

ผลของการใช้กิจกรรมคัดสรร ในการสอนภาษาไทยที่มีต่อ พฤติกรรมการสนใจเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Effects of using selected activities in teaching Thai language on attentive learning behaviors of Prathom Suksa six students / Effects of using selected activities in teaching Thai language on attentive learning behaviors of Prathom Suksa six students สุดารัตน์ คล่องการเขียน. - 2535. - (10), 512 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

บรรณานุกรม: แผ่น 174-189.

9745827835 ;


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาประถมศึกษา --วิทยานิพนธ์.


กิจกรรมการเรียนการสอน.
พฤติกรรมการเรียน.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย--กิจกรรมการเรียนการสอน.

Theses ศษ จฬ ส77 2535

LB1592 ส73 2535
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter