อัจฉรา ทองดี, 2496-

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเชื่อมั่นในตนเอง ในการเรียนวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 จากการสอนแบบนาฏการและการสอนแบบ บรรยาย / Comparison of achievement and self-confidence in local literary work of matayom suksa five students learning through dramatization and lecture methods อัจฉรา ทองดี. - 2538. - ก-ช, 126 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.

9746147587 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


ความเชื่อมั่นในตนเอง.
วรรณกรรมพื้นบ้าน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอน.

Thes ศษ 1 อ622 2538
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter