แสงรุนีย์ มีพร, 2499-

ความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาที่หนึ่ง ในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ / Abilities in reading Thai of matayomsuksa I students using different dialects in the expanding basic education project under the Office of Surin Provincial Primary Education แสงรุนีย์ มีพร. - 2538. - ก-ฌ, 124 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))-- มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.

9746147811 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การอ่าน.
ภาษาถิ่น.

Thes ศษ 1 ส824 2538
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter