เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการไทย = Thai public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529. - 2 เล่ม ; 29 ซม.

ลงรายการโดยใช้ฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 13 ปี 2538.

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ / วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย / ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร ราชการไทย / การเมืองกับการบริหารราชการไทย / โครงสร้างและระบบบริหารราชการไทย / การบริหารราชการส่วนกลาง / การบริหารราชการส่วนภูมิภาค / การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น / ปภาวดี ดุลยจินดา -- หน่วยที่ 2. ประวีณ ณ นคร -- หน่วยที่ 3. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ -- หน่วยที่ 4. ชัยอนันต์ สมุทวณิช -- หน่วยที่ 5. วิจิตร ศรีสอ้าน -- หน่วยที่ 6. ปภาวดี ดุลยจินดา, ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ -- หน่วยที่ 7. เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 8. ปรัชญา เวสารัชช์. ล.1. หน่วยที่ 1. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย / การบริหารการคลังและงบประมาณในระบบราชการไทย / กระบวนการบริหารราชการไทย / การบริหารรัฐวิสาหกิจของไทย / ปัญหาของการบริหารราชการไทยและแนวทางแก้ไข / การพัฒนาการบริหารราชการไทย / แนวโน้มของการบริหารราชการไทย / ประวีณ ณ นคร -- หน่วยที่ 10. ปภาวดี ดุลยจินดา, ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ -- หน่วยที่ 11. ประยูร ศรีประสาธน์ -- หน่วยที่ 12. จิระจิตต์ ราคา -- หน่วยที่ 13. ชัยอนันต์ สมุทวนิช, ปธาน สุวรรณมงคล -- หน่วยที่ 14. ปฐม มณีโรจน์ -- หน่วยที่ 15. ปธาน สุวรรณมงคล. ล.2. หน่วยที่ 9.

9746113372 (ล.1) ; 9746113968 (ล.2) ;


การบริหารรัฐกิจ.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.

STOU 33201 T

ปภาวดี ดุลยจินดา. ประวีณ ณ นคร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. ชัยอนันต์ สมุทวณิช. วิจิตร ศรีสอ้าน. ปภาวดี ดุลยจินดา. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. เสน่ห์ จุ้ยโต. ปรัชญา เวสารัชช์. ประวีณ ณ นคร. ปภาวดี ดุลยจินดา. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. ประยูร ศรีประสาธน์. จิระจิตต์ ราคา. ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ปธาน สุวรรณมงคล. ปฐม มณีโรจน์. ปธาน สุวรรณมงคล.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter