เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร = Language for communication / ชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาเพื่อการสื่อสาร Language for communication สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

ลงรายการโดยฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 11 ปี 2537.

บรรณานุกรม.

ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเพื่อการสื่อสาร / จิตวิทยากับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร / อนัจนภาษา / ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน / สำนวนโวหารในการสื่อสาร / ภาษาสารัตถคดี / ภาษาบันเทิงคดี / สวนิต ยมาภัย -- หน่วยที่ 2. ประดินันท์ อุปรมัย -- หน่วยที่ 3. อรุณีประภา หอมเศรษฐี -- หน่วยที่ 4. วรรณา บัวเกิด, ศรีสุดา จริยากุล -- หน่วยที่ 5. นภาลัย สุวรรณธาดา -- หน่วยที่ 6. ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ -- หน่วยที่ 7. สิทธา พินิจภูวดล. ล.1 หน่วยที่ 1. หลักการเขียนข่าว / การเขียนข่าวภาษาอังกฤษ / ภาษาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร / ภาษาวิทยุกระจายเสียง / ภาษาภาพยนตร์และวิทยุโทรทัศน์ / ภาษาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ / ภาษาเพื่อกิจธุระ / หลักการแปล / ประชัน วัลลิโก -- หน่วยที่ 9. John Paul Fieg -- หน่วยที่ 10. สุกัญญา ตีระวนิช -- หน่วยที่ 11. นภาภรณ์ อิจฉริยะกุล -- หน่วยที่ 12. ดวงทิพย์ วรพันธุ์ -- หน่วยที่ 13. สุวัฒนา วงษ์กระพันธ์ -- หน่วยที่ 14. ปรียา หิรัญประดิษฐ์ -- หน่วยที่ 15. สิทธา พินิจภูวดล. ล.2 หน่วยที่ 8.

9746113224 (ล.1) ; 9746113801 (ล.2) ;


ภาษาไทย--การใช้ภาษา.
การสื่อสาร.

STOU 15206 T

สวนิต ยมาภัย. ประดินันท์ อุปรมัย. อรุณีประภา หอมเศรษฐี. วรรณา บัวเกิด. ศรีสุดา จริยากุล. นภาลัย สุวรรณธาดา. ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์. สิทธา พินิจภูวดล. ประชัน วัลลิโก. John Paul Fieg. สุกัญญา ตีระวนิช. นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล. ดวงทิพย์ วรพันธุ์. สุวัฒนา วงษ์กระพันธ์. ปรียา หิรัญประดิษฐ์. สิทธา พินิจภูวดล.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter