การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2539 / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539. - 553 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

9745532614 ;


วิทยาศาสตร์--สาระสังเขป.
อุตสาหกรรมการเกษตร--สาระสังเขป.
สังคมศาสตร์--สาระสังเขป.
วิศวกรรมศาสตร์--สาระสังเขป.
คหกรรมศาสตร์--สาระสังเขป.
เศรษฐศาสตร์--สาระสังเขป.

Z7401 ก6 2539
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. ทบวงมหาวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter