เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ = Non-formal educational media development and application / ชุดวิชาการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ Non-formal educational media development and application สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : โรงพิมพ์ มสธ., 2534. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

สื่อสำหรับการศึกษานอกระบบ / การจัดระบบสื่อเพื่อการศึกษานอกระบบ / การจัดการและการประสานงานการใช้สื่อเพื่อกิจกรรมการศึกษานอกระบบ / การใช้สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทความรู้พื้นฐาน / การใช้สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภททักษะอาชีพ / การใช้สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบนอกระบบประเภทข่าวสารข้อมูล / ประชาชนกับการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ / สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการใช้สื่อในการจัดการศึกษานอกระบบ / รัตนา พุ่มไพศาล -- หน่วยที่ 2. อาชัญญา สิริยานนท์ -- หน่วยที่ 3. สุนทร สุนันท์ชัย, ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ -- หน่วยที่ 4. ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ -- หน่วยที่ 5. สุรกุล เจนอบรม, สุมาลี สังข์ศรี -- หน่วยที่ 6. ทวี นาคบุตร, วิศนี ศิลตระกูล -- หน่วยที่ 7. สุมาลี สังข์ศรี, วีรฉัตร สุปัญโญ -- หน่วยที่ 8. นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์. ล.1. หน่วยที่ 1. การผลิตและการใช้สื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ / การผลิตและการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษานอกระบบ / การผลิตและการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ / การผลิตและการใช้สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษานอกระบบ / การผลิตและการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อการศึกษานอกระบบ / การติดตามและการประเมินผลสื่อการศึกษานอกระบบ / เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ, ชูศักดิ์ เพรสคอทท์ -- หน่วยที่ 10. ยงยุทธ รักษาศรี -- หน่วยที่ 11. ชัยยงค์ พรหมวงศ์, อาชัญญา สิริยานนท์ -- หน่วยที่ 13. ชูศักดิ์ เพรสคอทท์, นิคม ทาแดง -- หน่วยที่ 14. ศิริวรรณ สายหงษ์, สมประสงค์ วิทยเกียรติ -- หน่วยที่ 15. เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ, ปาน กิมปี. ล.2. หน่วยที่ 9.

9746134043 (ล. 1) ; 9746134226 (ล. 2) ;


การสอนด้วยสื่อ.
การศึกษานอกระบบโรงเรียน.

STOU 26406 T

รัตนา พุ่มไพศาล. อาชัญญา สิริยานนท์. สุนทร สุนันท์ชัย. ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์. ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์. สุรกุล เจนอบรม. สุมาลี สังข์ศรี. ทวี นาคบุตร. วิศนี ศิลตระกูล. สุมาลี สังข์ศรี. วีรฉัตร สุปัญโญ. นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์. เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ. ชูศักดิ์ เพรสคอทท์. ยงยุทธ รักษาศรี. ชัยยงค์ พรหมวงศ์. อาชัญญา สิริยานนท์. กล้า สมตระกูล. ชูศักดิ์ เพรสคอทท์. นิคม ทาแดง. ศิริวรรณ สายหงษ์. สมประสงค์ วิทยเกียรติ. เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ. ปาน กิมปี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter