แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารรัฐกิจ เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา = Comparative public administration and development administration / ชุดวิชาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา Comparative public administration and development administration สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531. - 2 เล่ม ; 29 ซม.

9746118374 (ล.1) ; 9746119095 (ล.2) ;


การบริหารรัฐกิจ--แบบฝึกหัด.

STOU 33431 W
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter