เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค = Provicial administration / ชุดวิชาการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค การบริหารราชการในส่วนภูมิภาค Provicial administration สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรมและเชิงอรรถ.

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / สภาพแวดล้อมในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / การบริหารราชการระดับจังหวัด / การบริหารราชการระดับอำเภอ / การบริหารการปกครองระดับตำบล / การบริหารการปกครองระดับหมู่บ้าน / เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 2. เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 3. สุกิจ จุลละนันทน์ -- หน่วยที่ 4. เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 5. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ -- หน่วยที่ 6. ไพโรจน์ พรหมสาส์น. ล.1. หน่วยที่ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับ ราชการบริหารส่วนกลาง / ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาค กับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น / การวางแผน การประสานงาน และการควบคุมในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / การบริหารโครงการและงบประมาณในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / การบริหารงานบุคคลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / กุลธน ธนาพงศธร -- หน่วยที่ 8. กุลธน ธนาพงศธร -- หน่วยที่ 9. กิ่งพร ทองใบ -- หน่วยที่ 10. ชูวงศ์ ฉายะบุตร -- หน่วยที่ 11. พิมลจรรย์ นามวัฒน์. ล.2 หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 12. พฤติกรรมของข้าราชการในส่วนภูมิภาค / โครงการและกิจกรรมพิเศษในการบริหารราชการ ของจังหวัด / ปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / แนวโน้มการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / สมพร แสงชัย -- หน่วยที่ 13. สุกิจ จุลละนันท์ -- หน่วยที่ 14. ชลอ ธรรมศิริ -- หน่วยที่ 15. ประทาน คงฤทธิศึกษากร.

9746115545 (ล.1) ; 9746116134 (ล.2) ;


การบริหารรัฐกิจ--ส่วนภูมิภาค.

STOU 33420 T

เสน่ห์ จุ้ยโต. เสน่ห์ จุ้ยโต. สุกิจ จุลละนันทน์. เสน่ห์ จุ้ยโต. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. ไพโรจน์ พรหมสาส์น. กุลธน ธนาพงศธร. กุลธน ธนาพงศธร. กิ่งพร ทองใบ. ชูวงศ์ ฉายะบุตร. พิมลจรรย์ นามวัฒน์. สมพร แสงชัย. สุกิจ จุลละนันท์. ชลอ ธรรมศิริ. ประทาน คงฤทธิศึกษากร.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter