วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

พจนานุกรมศัพท์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม / โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539. - 250 หน้า ; 21 cm.

บรรณานุกรม.

9748324486 ;


ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม--พจนานุกรม.
อาชีวอนามัย--พจนานุกรม.

T55.5 ว63 2539
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter