เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการเงิน = Financial management / ชุดวิชาการบริหารการเงิน การบริหารการเงิน Financial management สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

ลงรายการโดยใช้ฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 22 ปี 2541.

บรรณานุกรม.

ขอบเขตและภาระหน้าที่ของการบริหารการเงิน / ภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานของผู้บริหารการเงิน / ดอกเบี้ยและค่าปัจจุบัน / ความเสี่ยงและผลตอบแทน / การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน / การบริหารสินทรัพย์ถาวร / โครงสร้างเงินทุนและค่าของทุน / สุรศักดิ์ นานานุกุล -- หน่วยที่ 2. สุรศักดิ์ นานานุกูล -- หน่วยที่ 3. สุมาลี จิวะมิต -- หน่วยที่ 4. วีรศักดิ์ สุขอาณารักษ์ -- หน่วยที่ 5. ยุวดี ไชยศิริ -- หน่วยที่ 6. สุมาลี จิวะมิตร -- หน่วยที่ 7. เพชรี ขุมทรัพย์. ล.1. หน่วยที่ 1. การจัดหาเงินทุนระยะสั้น / การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง / การจัดหาเงินทุนระยะยาว (หนี้) / การจัดหาเงินทุนระยะยาว (ทุน) / นโยบายเงินปันผล / การรวมกิจการ / การบริหารในสภาวะที่ธุรกิจประสบความล้มเหลว / การเงินระหว่างประเทศ / ยุวดี ไชยศิริ -- หน่วยที่ 9. สุมาลี จิวะมิตร -- หน่วยที่ 10. เพชรี ขุมทรัพย์ -- หน่วยที่ 11. วีรศักดิ์ สุขอาณารักษ์ -- หน่วยที่ 12. สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์ -- หน่วยที่ 13. เพชรี ขุมทรัพย์ -- หน่วยที่ 14. ธนชัย ยมจินดา -- หน่วยที่ 15. วีรศักดิ์ สุขอาณารักษ์. ล.2. หน่วยที่ 8.

9746106422 (ล.1) ; 9746107364 (ล.2) ;


การลงทุน--การจัดการ.
การจัดการธุรกิจ.
การเงิน--การจัดการ.

STOU 32303 T

สุรศักดิ์ นานานุกูล. สุรศักดิ์ นานานุกูล. สุมาลี จิวะมิตร. วีรศักดิ์ สุขอาณารักษ์. ยุวดี ไชยศิริ. สุมาลี จิวะมิตร. เพชรี ขุมทรัพย์. ยุวดี ไชยศิริ. สุมาลี จิวะมิตร. เพชรี ขุมทรัพย์. วีรศักดิ์ สุขอาณารักษ์. สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์. เพชรี ขุมทรัพย์. ธนชัย ยมจินดา. วีรศักดิ์ สุขอาณารักษ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter