เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา = Governments and politics in Europe and America / ชุดวิชาการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา Governments and politics in Europe and America สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530. - 5 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม.

บรรณานุกรมและเชิงอรรถ.

การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา / การเมืองการปกครองของเม็กซิโก / การเมืองการปกครองของอาร์เจนตินา / วริยา ศ. ชินวรรโน -- หน่วยที่ 2. พอใจ พุกกะคุปต์ -- หน่วยที่ 3. ธารทอง ทองสวัสดิ์ . ล.1 หน่วยที่ 1. การเมืองการปกครองของบราซิล / การเมืองการปกครองของคิวบา / การเมืองการปกครองของสหภาพโซเวียต / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ -- หน่วยที่ 5. รุ่งพงษ์ ชัยนาม -- หน่วยที่ 6. นรนิติ เศรษฐบุตร. ล.2 หน่วยที่ 4. การเมืองการปกครองของโปแลนด์ / การเมืองการปกครองของยูโกสลาเวีย / การเมืองการปกครองของอังกฤษ / ธารทอง ทองสวัสดิ์ -- หน่วยที่ 8. ธารทอง ทองสวัสดิ์ -- หน่วยที่ 9. สมบูรณ์ สุขสำราญ. เล่ม 3 หน่วยที่ 7. การเมืองการปกครองของฝรั่งเศส / การเมืองการปกครองของอิตาลี / รุ่งพงษ์ ชัยนาม, สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ -- หน่วยที่ 11. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. เล่ม 4 หน่วยที่ 10. การเมืองการปกครองของเยอรมนีตะวันตก / การเมืองการปกครองของสเปน / การเมืองการปกครองของสวีเดน / การเมืองการปกครองในระบบเหนือชาติ / ปธาน สุวรรณมงคล -- หน่วยที่ 13. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ -- หน่วยที่ 14. จุลชีพ ชินวรรโณ -- หน่วยที่ 15. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. เล่ม 5 หน่วยที่ 12.

9746116274 ;


ยุโรป--การเมืองและการปกครอง.
อเมริกา--การเมืองและการปกครอง.

STOU 82426 T

วริยา ศ. ชินวรรโณ. พอใจ พุกกะคุปต์. ธารทอง ทองสวัสดิ์. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. นรนิติ เศรษฐบุตร. ธารทอง ทองสวัสดิ์. ธารทอง ทองสวัสดิ์. สมบูรณ์ สุขสำราญ. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. ปธาน สุวรรณมงคล. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. จุลชีพ ชินวรรโณ. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter