แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน = Curriculum development and instructional methodology / แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536. - 16 หน้า ; 29 ซม.


การศึกษา--สุนทรพจน์.
การสอน.

STOU 20702 GP
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter