บริการทางวิชาการแก่สังคม [เทปบันทึกเสียง] / จัดทำโดย ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ., [2530] - 1 ตลับ (62 นาที) - ชุดอยู่ดีมีสุข ; ตอนที่ 64 ชุดเมืองไทยเมืองทอง ; ตอนที่ 64 ชุดเทคโนโลยีเพื่อชีวิต .

ภาคการศึกษาที่ 2/2530.

จะป้องกันไข้มาลาเรียได้อย่างไร ปราสาทเขาพนมรุ้งกับนารายณ์บรรทมสินธุ์ ผู้ช่วยคนใหม่ของคุณครู (20 นาที) -- (21 นาที) -- (21 นาที).


มาลาเรีย--การป้องกันและควบคุม.
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.


ปราสาทเขาพนมรุ้ง.

av STOU TC 34/154
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบริการการศึกษา. ฝ่ายแนะแนวการศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter