บริการทางวิชาการแก่สังคม [เทปบันทึกเสียง] / จัดทำโดย ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ., 2529. - 1 ตลับ (58 นาที) - ชุดชีวิตไม่ใช่ละคร ; ตอนที่ 75 ชุดความสุขในบ้าน ; ตอนที่ 77 ชุดผลงานเพื่อชีวิต ; ตอนที่ 77 .

ภาคการศึกษาที่ 2/2529.

ละครลิงศิษย์พระกาฬ การพัฒนาความสามารถของลูก คอมพิวเตอร์ในวงการศึกษา (19 นาที) -- (20 นาที) -- (19 นาที).


พัฒนาการของเด็ก.
การศึกษากับเทคโนโลยี.
ละครลิง.
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.

av STOU TC 33/252
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบริการการศึกษา. ฝ่ายแนะแนวการศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter